بدست آوردن مقدار رادیو انتخاب شده با jQuery

صورت مساله:
تعدادی دکمه رادیویی داریم که می خوایم با استفاده از jQuery مقدار گزینه انتخاب شده توسط کاربر رو به دست بیاریم.
راه حل:

بیشتر بخوانید