Mr. & Mrs. Smith 2005

فیلم آقا و خانم اسمیت ، یک زوج جوان را به تصویر می کشد که زندگی زناشویی شان دچار روزمرگی شده است ، اما هر دو رازی دارند که  برای حفظ آن جان خود را به خطر می اندازد .جان و جین اسمیت دو

بیشتر بخوانید