دست چه کسی را بفشاریم؟

برخی از برنامه نویسان آزاد در ابتدای کار خود تمام پروژه هایی که سر راه آنان قرار می گیرند صرف نظر از مقدار کار، مدت و نوع کار قبول می کنند. شاید از این کار خود راضی باشند و فکر کنند که با این

بیشتر بخوانید