شما که غریبه نیستید

هوشنگ مرادی کرمانی رو با سری کتاب های قصه های مجید شناختم، شاید از دوران راهنمایی. کتاب هاش رو می خوندم و شب داستان هاش رو دوباره و با جزئیات برای برادر و خواهرم تعریف می کردم.
از کتاب هاش و سبک نوشتنش لذت زیادی

بیشتر بخوانید