از دفترچه خاطرات یک رئیس جمهور

امروز ساعت ۵ صبح از خواب بلند شدم. بعد از نماز و ورزش و صبحانه و دعا برای نابودی مافیا، وزیر مسکن را احضار کردم. بیست دقیقه بعد در حالیکه هنوز خمیازه می کشید در دفتر حاضر شد. سلام و عرض ارادت کرد. شخصا

بیشتر بخوانید