مهندسی و مدیریت

مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید: “ببخشید آقا ؛ من قرار مهمی دارم ، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم

بیشتر بخوانید
سیمین بری

 
سیمین بری گل پیکری آری
از ماه و گل زیباتری آری
همچون پری افسونگری آری
دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من
سرگشته کویت منم نداری خبر از من
هرشب که مه بر آسمان
گردد عیان دامن کشان
گویم به او راز نهان
بیشتر بخوانید

از دفترچه خاطرات یک رئیس جمهور

امروز ساعت ۵ صبح از خواب بلند شدم. بعد از نماز و ورزش و صبحانه و دعا برای نابودی مافیا، وزیر مسکن را احضار کردم. بیست دقیقه بعد در حالیکه هنوز خمیازه می کشید در دفتر حاضر شد. سلام و عرض ارادت کرد. شخصا

بیشتر بخوانید